Pašvaldības grantu konkurss "Starteris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Gulbenes novada pašvaldība organizē konkursu “Starteris” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Īstenojot projektu konkursu, pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības ideju realizēšanai vai attīstīšanai.

2020.gadā grantu konkursa kopējais budžets apstiprināts 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, paredzot atbalstu vienas idejas autoram līdz 5000 EUR, lai 12 mēnešu periodā īstenotu ideju un veicinātu jaunu preču, pakalpojumu piedāvājumu novada administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši pieejamā finansējuma apjomiem, paredzēti ne vairāk kā 3 konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju, zvanot 64474920 vai rakstot uz e-pastu: bizness@gulbene.lv.

Konkursa nolikums paredz iespēju saņemt pašvaldības finansējumu līdz 5000 EUR apmērā jaunu vai papildinošu uzņēmējdarbības ideju attīstībai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2020.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 15% apmerā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt (turpmāk – pretendents):

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā ne agrāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un kura gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit  tūkstoši eiro).

Pašvaldības grantu konkursa nolikums >>

Vērtēšanas kritēriji (informatīvi)>>

Konkursa pieteikums sastāv no:

 1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma (Pielikums Nr.1);
 2. aizpildīta un parakstīta biznesa plāna (Pielikums Nr.2) un granta pieprasījuma (Pielikums Nr.3);
 3. naudas plūsmas aprēķina (Pielikums Nr.4), aizpildot detalizēti par  pārskata gadu un turpmākajiem diviem gadiem,  peļņas un zaudējumu aprēķina (Pielikums Nr.5);
 4. aizpildītas un parakstītas uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu;
 5. esošā/plānotā komersanta komandas un/vai darbinieku CV.
Pieteikuma veidlapas>>

LIAA Biznesa inkubatora programmas pieteikuma veidlapa>>

 Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi paredzēti:

 1. līdz 30.jūnija plkst.15.00;
 2. līdz 31.augustam plkst.15.00;
 3. līdz 30.oktobrim plkst.15.00.

Konkursa pieteikumi iesniedzami šādā kārtībā:

 • pieteikuma kopuma oriģināls drukātā versijā un elektroniskā kopija pārnēsājamā datu nesējā, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. 
 • elektronisks pieteikuma kopums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniedzams, nosūtot rediģējamus failus uz  e-pasta adresi: bizness@gulbene.lv.

***Detalizēta dokumentu iesniegšanas kārtība norādīta nolikumā.

Sekojot mūsdienīgajām tendencēm, 2019.gadā darbu uzsāka brīvā tipa biroja kopstrādes telpa JC “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā ir pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Infrastruktūra pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .